bev-logo

Tüzük

BESNİ EĞİTİM VAKFI

SENEDİ

BAŞLANGIÇ

Bu Vakıf Senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre BESNİ EĞİTİM VAKFI adı ile Vakıf kurulmuştur.

MADDE 1-VAKFIN ADI

Vakfın adı “BESNİ EĞİTİM VAKFI ” dır. İş bu resmi senet de kısaca “Vakıf” olarak ifade edilecektir.

Besni Eğitim Vakfının kısaltılmış unvanı olarak BEV unvanı kullanılabilir.

MADDE 2- VAKFIN MERKEZİ VE VAKFIN MÜDDETİ

Vakfın merkezi, İstanbul ilidir. Adresi, Kartaltepe, Şafak Sk. No:13, 34295 Küçükçekmece/İstanbul’dur. Amacı doğrultusunda, Vakıf, Mütevelli Heyetinin kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açılabilir. Vakfın İstanbul ili hudutları içinde ikamet adresi yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir ve gerekli yerlere bildirilir.
Vakıf süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE 3- VAKFIN AMACI

3-1 İlkokuldan üniversiteye kadar her kademe ve branşta öğrenim gören öğrencilerin, bilgili, kültürlü, ahlaklı, sağlıklı, Atatürk ve Demokratik – Laik Cumhuriyet ilkelerine bağlı birer vatansever olarak yetişmeleri hedefine yönelik hizmet vermek üzere, Özel okul, üniversite ve yüksek okul ile dershane, yurt, kütüphane, mesleki, kültürel kurslar ve spor tesisleri, dinlenme ve eğitim tesisleri kurmak ve işletmek; Kurulmuş ve kuruluş halindeki emsal tesislere maddi katkıda bulunmak; Öğrencilere burs vermek; Eğitim ve sosyal ihtiyaçları karşılamak; Bütün eğitim kurumlarının bakım ve onarımı sağlamak; Eğitim ve öğretim giderlerini karşılamak ve devam ettirmek;

3-2 Yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören, ihtisas, mastır, doktora, mesleki ve ilmi araştırma yapan vatan evlatlarına maddi destek sağlamak;

3-3 Yetkili makamların izni ile belde ve ülke kültürüne hizmet hedefine yönelik olarak seminer ve konferans tertiplemek; eğitim, kültür, sanat, teknik ve spor alanlarında yarışmalar açmak; Araştırma yapmak ve sonuçları yayınlamak;

3-4 Yetkili makamların izni ile Besni ilçesi ve civarındaki tarihi, kültürel yapı ve değerlerin bakım ve onarımını yaptırmak ve tanıtmak;

3-5 Besni ilçesi ve civarının tanıtım için turizm amaçlı çalışmalar yapmak;

3-6 Özellikle Besni, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Mersin ve Uşak illerindeki ve ülkenin diğer şehirlerindeki Besnili hemşeriler ile karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak.

3-7 Eğitim, kültür ve aktüel konularda kitap, dergi ve gazete yayınlamak ve bunlarla ilgili telif ve tercümeler yapmak; bu yayınlar için matbaa ve dağıtım örgütü kurmak;

3-8 Vakfın tasarrufunda bulunan gayrimenkul ve haklarla ilgili tesisleri idare etmek, işletmek, kiralamak;

3-9 Sağlık tesisleri kurup işletmek; Mevcut tesislere maddi katkıda bulunmak; Sağlık tesislerinin bakım onarım ve hastaların tedavileri ile ilgili yardımlarda bulunmaktır.

MADDE 4- VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞ-TİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Vakıf, gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz malları bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; Vakıflara ilişkin yasal hükümler uyarınca sahip olduklarını satmaya; Devir ve ferağ etmeye; Gelirlerini almaya ve harcamaya; Vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya; Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa; menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya; Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmaya; kamu kurum ve kuruluşu dışındakilerden yardım almaya; Bu yardımı almak için anlaşmaya; Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule; bu hakları kullanmaya; olan yada olacak gelirleri ile kabule; Bu hakları kullanmaya; Olan yada olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya; Geçerli banka kefaletlerini kabule; Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler ortaklıklar kurmaya; Kurulu olanlara iştirake; Bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye; Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Bu bölümde başka gayeler ile ifası imkansız iş ve eylemlere yer verilemez.

MADDE 5- VAKFIN MAL VARLIĞI

5-1 Vakfın ilk kuruluş mal varlığı ve Vakfa tahsis edilen On beş bin lira (15.000,00 TL.) vakfın kurucuları tarafından Vakıflar Bankası Harbiye Şubesi 2015101 numaralı hesabına nakden ödenmiştir.

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkındaki tüzüğün 37. maddesinde sınırlanan yönetim ve idare masrafları ile Vakıf gelirlerini artırıcı yatırımlara ayrılacak miktarlar dışındaki gelirlerin tümü Vakıf amaçlarına tahsis ve sarf edilir. Vakıf, ilk kuruluş varlığına ek olarak her türlü mal ve hakları para, menkul ve gayri menkulleri, herhangi bir hukuki yolla iktisap edebilir. Mal varlığını ve gelirlerini arttırabilir. Artan mal varlığından bir kısmının veya tamamının öz varlığa ilavesine Mütevelli heyet karar verebilir.

5-2 Vakfın mal varlığı, yukarıda yazılı Vakıf öz kaynağına ilaveten;

a) 4.000,00 TL.den az olmamak üzere Mütevelli Heyetinin 2/3 çoğunluğu ile her yıl tespit edilecek olan Mütevelli üyeliği için giriş aidatından,

b) Yıllık 400,00 TL. den az olmamak üzere her sene elde edilecek olan yıllık aidat gelirlerinden,

c) Vakfa yapılacak her türlü nakit, esham, tahvil ve gayrimenkul bağış ve iktisabından ve bunların nemalarından,

d) Mülkiyeti Vakfa intikal etmiş gayrimenkul kiraları ile VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ kararı ile Vakfın sahip bulunduğu gayrimenkul satışlarından elde edilecek meblağlardan,

e) Kiralama veya sair suretle işbirliği yaptığı Vakıf içindeki işletmelerin karlarından, Vakıf amacı için yapacağı turistik gezilerinden, Öğretim ve sağlık tesislerinin gelirlerinden,

f) Her türlü düğün, nişan ve cenazelere Vakıf adına yapılacak bağış ve yardımlardan,

g) Yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşların hayatlarında veya vasiyet yolu ile yapacakları her türlü bağış ve teberrulardan oluşur.

MADDE 6- VAKFIN ORGANLARI AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR

a) Mütevelli Heyeti

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

d) Danışma Kurulu

MADDE 7- MÜTEVELLİ HEYETİ

Vakfın mütevelli Heyeti, ekli listede adları yazılı ve iş bu Vakıf Senedi altında imzaları bulunan gerçek kişiler ile (varsa) tüzel kişiler temsilcileri ve sonradan Vakfa alınacak üyelerdir

MADDE 8- MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Mütevelli Heyet, Vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Yönetim Kurulunu seçmek,

b) Denetim kurulunu seçmek,

c) Vakıf Yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulunun ve denetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanacak Vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

g) Gerektiğinde Vakıf Senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

MADDE 9- MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

a) Mütevelli Heyetinin ilk toplantısı, Vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. Toplantının açılması için yeterli nisap mevcut ise toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından açılır. Ve öncelikle gündemin görüşülmesi için bir divan başkanı, bir başkan yardımcısı ve bir de katip seçilir. Toplantının yönetim, gündemi ve tüzüğün uygulanması genel kurul başkanlık divanına bırakılır.

b) Gündemin bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ve seçimlerin yapılmasına ilişkin konularda görüşmek üzere olağan genel kurul olarak her yıl Nisan veya Mayıs ayı içinde toplanır. Mütevelli heyet olağan ve olağanüstü toplantılarını mütevelli heyetin çoğunluğunu sağlamak üzere vakıf şubelerinin ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde de yapabilir.

c) Mütevelli Heyeti ayrıca Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak Genel Kurul toplantısında divan kurulunun teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanlardan en az onda birinin yazılı önerisi ile, Vakıf üyeleri ile Vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yüklenecek Senet değişikliği, ödeneklerin arttırılması, gibi konular dışında gündeme madde ilavesi olanaklıdır.

d) Toplantı tarihi, yeri saati ve gündemi, toplantı gününden en az yedi (7) gün önce üyelere ulaşacak şekilde mektupla, e-mail ve/veya SMS’le bildirilir. Ayrıca, en az 15 gün önce yerel gazetede ilan edilir.

Mütevelli Heyeti, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olmaz.

Mütevelli Heyeti karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

e) Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyetinden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir mütevelli, kendisinden başka sadece iki (2) üyeyi vekalet ile (noter onayı gerekmeksizin) temsil edebilir.

Vakıf Senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam sayısının üçte ikisidir (2/3)

f) Mütevelli Heyetine yeni üye alınabilir ve yeni alınacak üyelerin kararı tam üye sayısının üçte iki (2/3) oyu ile alınır.

MADDE 10- MÜTEVELLİ ÜYELERİNİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Mütevelli üyeler, üyelik aidatı olarak yıllık en az 400.00-TL. öderler.

b) Yeni mütevelli üyesi olmaya hak kazananlar ve genel kurul tarafından yeni mütevelli üye olarak kabul edilenler vakfa en az 4.000,00TL.(dörtbinTürkLirası) bağış yapmak yükümlülüğünü kabul etmiş sayılır.

Bu bağış yapılmadan mütevelli üye olma haklarını kullanamazlar.

Vakıf Mütevelli üyelik giriş bağış tutarı ve yıllık aidat tutarı genel kurul kararı ile değiştirilebilir.

MADDE 11- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Mütevelli Heyeti üyesinin, kanuni sona erme sebeplerinin gerçekleşmesi, işgöremez duruma gelmesi, görev yapmaya engel durumunun ortaya çıkması, kendi isteği ile ayrılması, üst üste yapılan iki genel kurul toplantısına mazeretsiz olarak katılmaması, ve vefat etmesi halinde mütevelli heyet üyeliği hak ve yetkileri sona erer.

Mütevelli Heyet Üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri iki kişinin adını önceden belirleyerek noter vasıtasıyla vakıf genel sekreterliğine bildirirler. Ölüm ve iş göremez hale gelme nedenleri ile üyelikte eksilme olduğunda, mütevelli heyeti, bildirilen adaylardan uygun olanı mütevelli heyeti üyeliğine seçer.

Mütevelli Heyet Üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri ya da diğer sona erme nedenlerinin gerçekleşmesi halinde, boşalan üyeliklere seçim, yönetim kurulu ya da mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetinin kararıyla yapılır.

MADDE 12- YÖNETİM KURULU

Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetince, iki yıl için seçilecek 13 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden çoğunluğunun Mütevelli Heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla Vakıf dışında kişilerin yönetime seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında Başkan, Başkan Vekili ve Muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu Üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan bir yıl içinde arka arkaya üç (3) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı üçte iki (2/3) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

MADDE 13- YÖNETİM KURULU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla Yönetim Kurulu:

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b) Mütevelli Heyetince belirlenen genel politikalar ışığında, Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heyetinin onayına sunar.

c) Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmalar yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla Vakfa müdür atar, Vakıf Genel Sekreterliği veya benzeri yabancı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h) Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri Mütevelli Heyetine Teklif eder.

i) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

j) Mütevelli Heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

k) Mütevelli Heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

l) Mütevelli Heyeti toplantılarında, dönemi ait Vakıf faaliyet raporuna ibraya sunar.

m) İlgili mevzuat ile Vakfın ve Vakıf iç mevzuatının gerektiği diğer görevleri yapar.

n) Gerek gördüğü zaman Danışma Kurulunu toplantıya çağırır.

MADDE 14- VAKFIN TEMSİLİ

Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkan veya Başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilin de kendi üyelerinden bir veya birkaçınıyetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

MADDE 15- DENETİM KURULU

Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyetince kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek üç (3) kişiden oluşur. Ayrıca iki (2) yedek üye seçilir. Her hangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Yapılan Vakıf hesapları incelemelerini içeren rapor, Mütevelli Heyeti toplantısından en az onbeş (15) gün önce Mütevelli Heyetine gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.

MADDE 16- DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu, Vakıf Başkanı ve önceki başkanlardan oluşur. Bunların dışında Genel Kurul gerekli gördüğünde akil üyeler olarak kabul ettiği kişileri danışma kuruluna seçer.

Danışma Kurulu kendi içinden bir başkan ve bir sekreter seçer.

Danışma Kurulu en az senede bir defa toplanır. Ve gerekli gördüklerinde Vakıf Başkanının daveti üzerine her zaman toplanır.

Danışma Kurulu adı üzerine Vakıf Yönetimine, vakfın yasalar karşısındaki konuşma ve vakıf ana tüzüğü kapsamında danışmanlık yapar ve aldığı kararlar öneri niteliğindedir. Nihai kararı Yönetim Kurulu verir.

MADDE 17- HUZUR HAKKI

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını Mütevelli Heyeti belirler.

MADDE 18- VAKFIN GELİRLERİ

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Madde 5.2 belirtilen üyelik giriş bağışı ile yıllık aidatlar,

b) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar,

c) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

d) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler, Vakıf menkul ve gayrimenkul ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

MADDE 19- VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

Türk medeni Kanununda değişiklik yapan 903 sayılı kanunun 4. maddesi ile, bu kanunun uygulanmasını gösterir tüzüğün 37. maddesi hükmü uyarınca;

Vakfın yıllık gelirlerinin %20’si yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara %80’i ise Vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

MADDE 20- GENEL SEKRETER

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından ya da dışarıdan Vakıf Genel Sekreterini tayin eder. Vakıf Genel Sekreteri Vakıfın idari teşkilatının ve profesyonel kadrosunun amiridir. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyetin sekretarya hizmetlerinin düzenlenmesi Genel Sekreterlerin görevleri arasındadır.

Genel Sekreter Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

Genel Sekreter, Vakıf Yönetim Kurulu içinden seçilmiş ise yönetim kurulu üyesinin hak ve yetkilerine sahiptir. Toplantılara katılır ve oy kullanır.

MADDE 21- RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Vakıf Senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyeti üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, Mütevelli Heyeti üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

MADDE 22- VAKFIN SONA ERMESİ

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakıf malvarlığı, amaç ve hizmet konuları vakıf senedinde adı belirtilmek şartıyla konusuna en yakın olan bir başka vakfa devredilebilir.

Vakfın feshi, ancak Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyeti üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyeti üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

MADDE 23- VAKFIN KURUCULARI

Vakfın kurucularının ad ve soyadları aşağıdaki şekildedir.